European Computer Driving Licence (Európsky vodičský preukaz na počítače) je medzinárodne uznávaný systém certifikačných programov, skrátene Systém ECDL, ktorý vznikol ako odpoveď na problémy trhu práce ako zisťovať a preukazovať schopnosti zvládnuť základné informačné technológie a ako medzinárodne jednotne overovať znalosti a zručnosti na ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií. V štátoch mimo Európy je systém ECDL známy pod značkou ICDL (International Computer Driving Licence).

Systém ECDL ponúka flexibilný, modulárny program, ktorý je softvérovo a hardvérovo nezávislý a ktorého úlohou je:

 • pripraviť čo najširšie vrstvy ľudí na prechod do informačnej spoločnosti,
 • zvýšiť úroveň znalostí a zručností v narábaní s osobnými počítačmi a ich základnými aplikáciami,
 • poskytnúť jednotnú základnú kvalifikáciu, ktorá umožní ľuďom nielen využívať základné informačné technológie, ale túto znalosť aj porovnať s medzinárodne rešpektovaným štandardom a doložiť medzinárodne rešpektovaným dokladom,
 • vytvoriť model pre výučbu a tréning počítačových zručností,
 • podporiť zvýšenie mobility pracovnej sily.

Systém ECDL bol na slovenský trh uvedený v roku 2004. V roku  2014 prešiel rozsiahlou aktualizáciou a pod dočasným označením „nové“ ECDL ponúka vyššiu flexibilitu, aktualizovaný obsah niektorých modulov, overovanie (certifikáciu) rozšírenú aj na ďalšie oblasti IT a tiež je možné zvoliť si kombinácie modulov podľa požiadaviek zamestnávateľa, študijných odborov alebo individuálneho plánu celoživotného vzdelávania.

Na základe potrieb trhu práce a požiadaviek zamestnávateľov v IT sektore ponúkame pre cieľovú skupinu všetky dostupné moduly skupiny modulov Base (základné moduly) a skupiny modulov Standard (rozšírenie základu), ktoré sú k dispozícii na Slovensku:

 • M2 Základy práce s počítačom / Computer Essentials,
 • M3 Spracovanie textu / Word Processing,
 • M4 Tabuľkový kalkulátor / Spreadsheets,
 • M7 Základy práce online / Online Essentials,
 • M5 Používanie databáz / Using Databases,
 • M6 Prezentácia / Presentation,
 • M12 Bezpečnosť pri práci s IKT / IT Security,
 • M9 Práca s obrázkami a grafikou / Image Editing.

V rámci podpory frekventantov v podaktivite 1.4. bude môcť 6500 žiakov stredných škôl a 500 pedagogických zamestnancov stredných škôl zo všetkých regiónov Slovenska mimo Bratislavského kraja zúčastniť sa prípravy, testovania a následne získať medzinárodne platný certifikát.

V rámci podpory frekventantov v podaktivite 2.2. bude môcť 2000 študentov vysokých škôl zo všetkých regiónov Slovenska mimo Bratislavského kraja zúčastniť sa prípravy, testovania a následne získať medzinárodne platný certifikát.

Jednotliví záujemcovia z cieľových skupín si z ponuky 8 modulov zvolia 4 moduly podľa svojho uváženia a zamerania príslušnej školy, v ktorých absolvujú prípravu dištančne formou e-learningu pomocou vytvorených študijných materiálov a samotné testovanie v niektorej z akreditovaných miestností. V rámci prípravy môžu žiaci SŠ a študenti VŠ využiť konzultácie k vybraným témam. Úspešní absolventi získajú Certifikát ECDL Profile s medzinárodnou platnosťou.

Overovanie znalostí a zručností sa vykonáva pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej metodiky. Overovacie skúšky (testy) sa zostavujú z neverejnej Bázy otázok a testov. Vyžadovaný okruh vedomostí a zručností pre prácu s počítačom, ktoré musí uchádzač v danej tematickej oblasti (module) preukázať vymedzujú tzv. sylaby modulu.