Získaj bezplatne medzinárodný certifikát ECo-C®

European Communication Certificate (ďalej ECo-C®) vznikol na základe Lisabonskej stratégie ku:

 • podpore pre schopnosť zamestnania, flexibilitu, kreativitu, konkurencieschopnosť,
 • posilneniu prínosu celoživotného vzdelávania ku rozvoju osobnosti, sociálnej súdržnosti, rovnoprávnosti pohlaví a ku spojeniu ľudí
 • s rozličnými potrebami,
 • rastu zaistenia kvality vo vzdelávaní dospelých.

ECo-C® je v krajinách Európskej únie štandardizovaný certifikát v oblasti osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií. Na získanie ECo-C® certifikátu je potrebné úspešne absolvovať skúšky zo 4 modulov systému ECo-C®:

 • Modul 1: Tímová práca / Teamwork,
 • Modul 2: Selfmarketing / Self Marketing,
 • Modul 3: Manažment konfliktov / Conflict Management,
 • Modul 4: Komunikácia / Communication),
 • Modul 5: písomná prípadová štúdia a dialóg so skúšobným komisárom.

Testovanie zo štyroch modulov prebieha formou on-line testovania na počítačoch, na záver prebehne dialóg so skúšobným komisárom k prípadovej štúdii (modul 5). Pomocou prvých 4 modulov získajú absolventi a absolventky náhľad do štruktúr správania, spôsobov komunikácie a pátrania po motívoch, ktoré tvoria základy komunikácie.

V rámci podpory frekventantov v podaktivite 1.4. bude môcť 200 žiakov stredných škôl a 100 pedagogických zamestnancov stredných škôl zo všetkých regiónov Slovenska mimo Bratislavského kraja zúčastniť sa testovania a získať medzinárodne platný certifikát.

V rámci podpory frekventantov v podaktivite 2.2. bude môcť 400 študentov vysokých škôl zo všetkých regiónov Slovenska mimo Bratislavského kraja zúčastniť sa testovania a získať medzinárodne platný certifikát.

Vzdelávanie formou samoštúdia (pomocou e-learningu, ktorý budú mať k dispozícii všetci zapojení záujemcovia o získanie ECo-C® certifikátu) bude orientované predovšetkým na rozvíjanie schopností spolupracovať v tíme, vzájomne komunikovať, plánovať pracovný postup, prezentovať výsledky svojej práce, riešenie konfliktov, konštruktívnu diskusiu, sebakontrolu, sebareflexiu, aktívne počúvanie, techniku kladenia otázok, argumentáciu, vrátane reči tela a jej význam. Po skončení vzdelávacích aktivít môžu absolvovať testovanie na základe medzinárodného štandardu (testy z 5 modulov štandardu ECo-C®). Testovanie ECo-C® je určené pre účastníkov, ktorí sú otvorení možnostiam, sú flexibilní, tvoriví, ktorým záleží na ich vzdelaní a presadení sa v konkurenčnom profesionálnom, spoločenskom prostredí inak povedané majú záujem pri uchádzaní sa o pracovné pozície explicitne preukázať svoju sociálno-psychologickú, sociálno-osobnostnú pripravenosť aj ECo-C® certifikátom.

Konkrétnejšie informácie o obsahu modulov sú dostupné na webovej stránke http://eco-c.sk/sylaby.php. Dôležitou informáciou je obmedzená kapacita. Certifikát môže získať len štyristo vysokoškolákov, výnimkou sú tí z Bratislavského kraja. V prípade záujmu o získanie certifikátu je nutné zaregistrovať sa prostredníctvom formulára na stránke: https://dotazniky.itakademia.sk/.  Testovanie bude zabezpečovať autorizované vzdelávacie stredisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V prípade dostatočného záujmu študentov aj z iných univerzít a vysokých škôl, bude testovanie realizované aj na príslušnej škole či univerzite.

Získaj bezplatne medzinárodný certifikát ECDL

ECDL  – European Computer Driving Licence

ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače) je medzinárodne uznávaný systém certifikátov, ktorý umožňuje jednotne overovať znalosti a zručnosti potrebné na ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií. Zároveň testuje počítačové zručnosti, ktoré sú dôležité pre život.

IT Asociácia Slovenska a Republiková únia zamestnávateľov podpísali  memorandum, v ktorom odporúčajú svojim členom, aby pri prijímaní zamestnancov a pri ich ďalšom vzdelávaní v základných počítačových zručnostiach v širšej miere využívali a akceptovali certifikáty systému ECDL, prípadne ďalšie vhodné systémy certifikácií.

Viac informácií o systéme ECDL je možné nájsť na: https://www.ecdl.sk/

Na základe potrieb trhu práce a požiadaviek zamestnávateľov v IT sektore ponúkame v rámci projektu pre žiakov a učiteľov stredných škôl všetky dostupné moduly skupiny modulov Base (základné moduly) a Standard (rozšírenie základu), ktorých sylaby nájdete na https://www.ecdl.sk/moduly-sylaby :

 • M2 Základy práce s počítačom (Computer Essentials),
 • M3 Spracovanie textu (Word Processing),
 • M4 Tabuľkový kalkulátor (Spreadsheets),
 • M7 Základy práce online (Online Essentials),
 • M5 Používanie databáz (Using Databases),
 • M6 Prezentácia (Presentation),
 • M12 Bezpečnosť pri práci s IKT (IT Security),
 • M9 Práca s obrázkami a grafikou (Image Editing).

Medzinárodne uznávaný Certifikát ECDL (ECDL Profile Certificate), ktorý obsahuje komplexnú informáciu o všetkých úspešne vykonaných skúškach, je dvojjazyčný – v slovenskom a v anglickom jazyku – a má neobmedzenú platnosť, je možné v rámci projektu získať bezplatne takto:

 1. Žiaci/Učitelia sa prihlásia na aktivitu Získanie medzinárodného certifikátu ECDL.
 2. Zvolia si 4 moduly z ponuky 8 modulov podľa svojho uváženia a zamerania príslušnej školy, v ktorých absolvujú prípravu formou e-learningu, pričom k dispozícii majú vytvorené študijné materiály, autotesty, cvičné testy. Žiaci majú okrem toho možnosť absolvovať konzultačné stretnutia (25 hodín konzultácií s konzultantom).
 3. Zúčastnia sa testovania, ktoré na ich škole uskutoční jedno zo Školských výpočtových stredísk (Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Piešťany). Každý modul má samostatný test, ktorý trvá maximálne 45 minút a obsahuje 30 až 40 otázok alebo úloh (teoretických aj praktických).
 4. Ak všetky 4 testy urobia úspešne, t. j. každý test nad 75% všetkých bodov, získavajú certifikát. Je tu možnosť robiť aj opravné testy bezplatne. Kapacita plánovaných výjazdov na opravné testovania na školy je obmedzená a nie je vylúčené, že žiaci budú musieť opravné testy absolvovať na najbližšom školskom výpočtovom stredisku v doprovode konzultanta.

V rámci podpory projektu bude sa môcť 6500 žiakov stredných škôl a 500 pedagogických zamestnancov stredných škôl zo všetkých regiónov Slovenska mimo Bratislavského kraja zúčastniť prípravy a testovania a následne môžu získať medzinárodne platný certifikát.