Dôležité informácie

  1. Evidenčné čísla pracovných ciest za rok 2019, ktoré nenájdete v zoznamoch, budú prideľované dodatočne – individuálne po zaslaní vyúčtovania.
  2. Požiadavky na „Schválenie ubytovania“ a „Použitia AUV“ zasielajte v zmysle Metodických pokynov naďalej pred pracovnou cestou mailom na cestovneprikazy@cvtisr.sk.
  3. Vyúčtovanie Cestovného príkazu zasielajte zvlášť za vzdelávania uskutočnené v roku 2019 a 2020. Nemôžu byť uvedené v jednom vyúčtovaní Cestovného príkazu obidva roky.
  4. V prípade použitia verejnej dopravy alebo mestskej hromadnej dopravy – je povinný frekventant (zamestnanec) priložiť originály čitateľných cestovných lístkovktoré pripojí (pripnúť spinkovačom, nelepiť – CL má tendenciu strácať farbu a tým sa znehodnotí) chronologicky zoradené na samostatný hárok papiera označený menom frekventanta (zamestnanca) v pravom hornom rohu tak, aby údaje boli viditeľné a priloží ich k CP. K vyúčtovaniu je povinný frekventant (zamestnanec) priložiť aj čitateľnú kópiu hárku pripojených cestovných lístkov.

Ďakujeme za pochopenie

Schválené pracovné cesty za rok 2018

Schválené pracovné cesty za rok 2019

Schválené pracovné cesty za rok 2020