Naše aktivity pokračujú aj počas preventívnych opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19

Od vyhlásenia mimoriadneho stavu sa aktivity projektu neprestali realizovať. Projektový tím zareagoval okamžite a už od 18.3.2020, sme projekt otvorili všetkým školám na Slovensku – http://itakademia.sk/aktualita/ a začali sme s masívnou profesionálnou podporou učiteľov pre dištančné vzdelávanie, hlavne využívanie inovatívnych metodík s digitálnymi nástrojmi a podporou pre online vzdelávanie – http://itakademia.sk/webinare/. Do 30.4.2020 bolo zrealizovaných 96 webinárov.  Zúčastnilo sa ich spolu 2319 učiteľov z 421 základných a stredných škôl, O našich aktivitách sme priebežne informovali odbornú verejnosť a 20.4.2020 sme na vyžiadanie poslali informáciu aj Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Aktuálne aktivity sú súčasťou oficiálnej komunikácie MŠVVaŠ počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu – web stránka https://www.ucimenadialku.sk/

Naše vzdelávacie a popularizačné aktivity zmierňujú dopad aktuálnej mimoriadnej situácie a pomáhajú subjektom vzdelávania prekonávať problémy a zároveň sa vyrovnať s novými výzvami pri zabezpečení vzdelávacej činnosti. Je to nie len vďaka samotnému zameraniu aktivít národného projektu, ale aj vďaka profesionalite  a maximálnemu nasadeniu našich expertov. Obsah a rozsah aktivít je možne sledovať na web stránke http://itakademia.sk/calendar/

Pre všetky základné a stredné školy na Slovensku:

 • Sprístupňujeme inovatívne metodiky spolu s pracovnými listami a digitálnymi nástrojmi pre vyučovanie informatiky, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie a vybraných predmetov zameraných na IKT, ktoré učitelia môžu efektívne využiť v online vzdelávaní virtuálne za aktívnej účasti žiakov. Prezenčná forma overovania je nahradená formou videokonferencie.
 • Ponúkame webináre (online workshopy) pre učiteľov jednotlivých predmetov zamerané na konzultácie k využívaniu inovatívnych metodík, na podporu pre online vzdelávanie, na výmenu skúseností pri využívaní vhodných technológií – http://itakademia.sk/calendar/  
  Ide o vzdelávanie jednotlivcov a celých škôl – metodické školenia pre využívanie: Cisco Webex  Meetings, Zoom + Socrative + POLL EVERYWHERE, Google učebňa, MS Teams, EduPage. Časť webinárov je dostupná aj prostredníctvom archívu http://itakademia.sk/archiv-webinarov/.
 • K dispozícii je Príručka pre školy: Možnosti a výzvy online vzdelávania http://itakademia.sk/wp-content/uploads/2020/04/OnlineNastroje_verzia1.0.pdf.
 • Realizujeme inovačné vzdelávanie online – formou webinárov. Jedno celodenné prezenčné stretnutie je nahradené spravidla dvomi webinármi v rozsahu 4 vyučovacích hodín. Dištančná forma vzdelávania prebieha rovnako ako doteraz – frekventanti samostatne vypracujú domáce zadania a pritom komunikujú (konzultujú) s lektorom väčšinou mailom. Ukončenie vzdelávania je možné realizovať formou videokonferencie v zmysle platných pravidiel podľa rozhodnutia o poskytovateľovi Inovačného vzdelávania.
 • Sprístupňujeme študijné materiály pre 8 modulov ECDL. Prezenčná forma konzultácií k ECDL je nahradená formou videokonferencie. Testovanie žiakov a učiteľov stredných škôl je dočasne pozastavené.
 • Testujeme žiakov a učiteľov stredných škôl ECo-C. Testovanie môže prebiehať on-line individuálne formou videokonferencie (Skype, MS Teams,…). Testovanie žiakov a učiteľov bude na základe ich osobného záujmu, pričom uprednostnení budú žiaci v končiacom ročníku.

Pokračujeme v popularizačných aktivitách

 • Finálové kolo súťaže 3D tlač, RoboCup, RBA, IHra, Konferencia IT v praxi, Mamut sa presúva. Presný termín bude stanovený dodatočne.
 • Korešpondenčné matematické semináre prebiehajú bez zmien podľa pôvodných pravidiel. Preukazovanie realizácie prebieha rovnakou formou ako doteraz.
 • Realizácia súťaží PALMA a PALMA junior prebieha v prípade postupových kôl podľa pôvodných pravidiel. Finálové kolo bude realizované on-line podľa pravidiel, mimoriadny dodatok k organizačnému poriadku, ktoré budú účastníkom vopred zverejnené pred jeho konaním.
 • Realizácia súťaže NAG prebehne podľa upravených pravidiel dištančne. Pravidlá, mimoriadny dodatok k organizačnému poriadku, budú zverejnené pred jej konaním.
 • sprístupňujeme archívy popularizačných aktivít pre žiakov – prednášok z IT čajovní, Nobelovských prednášok… http://itakademia.sk/popularizacne-aktivity/

Pre študentov VŠ

 • Prezenčná forma výučby predmetov realizovaná v rámci národného projektu je nahradená formou videokonferencie alebo dištančnou formou.

  Prezenčná forma konzultácie k ECDL je nahradená formou videokonferencie. Testovanie ECDL študentov vysokých škôl môže prebiehať za dodržania všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení na základe ich osobného záujmu, pričom uprednostnení budú študenti v končiacom ročníku.

  Testovanie študentov vysokých škôl ECo-C môže prebiehať on-line individuálne formou videokonferencie (Skype, MS Teams,…). Testovanie študentov bude na základe ich osobného záujmu, pričom uprednostnení budú študenti v končiacom ročníku.