Cieľové skupiny

2 100 pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3 000 študentov vysokých škôl (študenti prvého, druhého a tretieho stupňa vrátane študentov so špecifickými potrebami a študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných komunít ako sú napr. Rómovia)

20 vysokoškolských učiteľov podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

33 000 žiakov základných a stredných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“)