jún
2
Ut
Databázy
jún 2 @ 09:00 – 13:00
Webinár zameraný na predstavenie nového predmetu „Databázy“ pripraveného v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Hlavným cieľom série webinárov je rozšíriť, aktualizovať poznatky a profesijné kompetencie učiteľov informatiky v danej oblasti a predstaviť pripravený predmet. Séria pozostáva z 8 webinárov.
Program webinárov
12.5.2020 – Základy jazyka SQL. Práca s jednou tabuľkou (príkazy na zobrazovanie, vkladanie, mazanie dát) – 1.časť
14.5.2020 – Práca s jednou tabuľkou (príkazy na vkladanie a mazanie dát do tabuľky) – 2.časť
19.5.2020 – Spojenie tabuliek
21.5.2020 – Tvorba databázového modelu
26.5.2020 – Rozširovanie databázy – 1. časť
28.5.2020 – Rozširovanie databázy – 2. časť
2.6.2020 – Riešenie zložitejších databázových úloh – 1. časť
4.6.2020 – Riešenie zložitejších databázových úloh – 2. časť
Kapacita webináru je 30 učiteľov.
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk.
Na každý je potrebné sa zvlášť prihlásiť.

 

jún
3
St
Riešenie problémov a programovanie – Úvodný odborný webinár
jún 3 @ 10:00 – 12:00
Obsah: programovanie v jazyku Python, špecifiká jazyka, úvod do jazyka, obsah základného kurzu programovania na SŠ,
Cieľová skupina učiteľov: učitelia informatiky, ktorí vo výučbe programovania prechádzajú (alebo by chceli prejsť) na jazyk Python a majú žiadne alebo len minimálne znalosti programovania v jazyku Python,
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
jún
4
Št
Databázy
jún 4 @ 09:00 – 13:00
Webinár zameraný na predstavenie nového predmetu „Databázy“ pripraveného v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Hlavným cieľom série webinárov je rozšíriť, aktualizovať poznatky a profesijné kompetencie učiteľov informatiky v danej oblasti a predstaviť pripravený predmet. Séria pozostáva z 8 webinárov.
Program webinárov
12.5.2020 – Základy jazyka SQL. Práca s jednou tabuľkou (príkazy na zobrazovanie, vkladanie, mazanie dát) – 1.časť
14.5.2020 – Práca s jednou tabuľkou (príkazy na vkladanie a mazanie dát do tabuľky) – 2.časť
19.5.2020 – Spojenie tabuliek
21.5.2020 – Tvorba databázového modelu
26.5.2020 – Rozširovanie databázy – 1. časť
28.5.2020 – Rozširovanie databázy – 2. časť
2.6.2020 – Riešenie zložitejších databázových úloh – 1. časť
4.6.2020 – Riešenie zložitejších databázových úloh – 2. časť
Kapacita webináru je 30 učiteľov.
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk.
Na každý je potrebné sa zvlášť prihlásiť.

 

EduPage: Hodnotenie a spätná väzba.
jún 4 @ 13:30 – 15:00
Praktické ukážky tvorby testov, domácich úloh a zadávania projektov. Riešenie problémov a zdieľanie nápadov, ktoré aktuálne máte s online vzdelávaním v EduPage.
Prihlásť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
jún
5
Pi
Výučba geografie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)
jún 5 @ 08:00 – 15:00

Vzdelávanie bude zamerané na získavanie, spracovanie a interpretáciu geografických informácií, vyhľadávanie a využívanie rôznych zdrojov geografických dát (najmä elektronických) a na využívanie rôznych geografických nástrojov a IT technológií a pomocou nich hľadať súvislosti v krajine. Využitie bude preukázané napr. na témach: Mapovanie a zobrazovanie Zeme (určovanie miesta na mape pomocou geografických súradníc, mapa, mierka (číselná a grafická) a meranie vzdialenosti a plochy na mapách a v teréne, práca s GPS, využitie 3D modelov krajiny pri analýze prírodných a socioekonomických javov, zber a spracovanie 3D dát), Planéta Zem (pozorovanie zdanlivej dráhy Slnka a jej grafické modelovanie, simulácia dopadu slnečného žiarenia v okolí školy, určovanie časového rozdielu medzi partnerskými školami), Atmosféra, hydrosféra (práca s meteostanicou – analýza a porovnanie dát s partnerskými školami, chemicko-fyzikálny rozbor vody, stanovenie kvality a potenciálneho využitia. Porovnanie s partnerskými školami), Geografické exkurzie a vychádzky (geografická vychádzka v miestnej krajine a s tabletom v ruke – príprava, realizácia a vyhodnotenie, využívanie mobilných aplikácií aktívnou činnosťou žiakov v krajine), Regionálna geografia sveta a humánna geografia (vyhľadávanie, spracovanie a interpretácia demografických a ekonomických dát o štátoch sveta dát do modernej grafiky, tematické a regionálne geopriestorové analýzy dát o štátoch sveta – práca v programe Google Earth, v tabuľkovom kalkulátore, v programe Batchgeo, Gapminder, Map Maker Interactive a i.), Regionálna geografia Slovenska – terénne mapovanie – práca s 3D AiO tlačiarňou a skenerom (analýza a vyhodnotenie údajov o krajine), práca s Google maps ( trasovanie, meranie), vrstvou Panoramio–( práca s fotografiami), geokódovanie (priestorové zobrazovanie dát). voľba virtuálnych a fyzických 3D modelov krajiny a ich využitie pri vizualizácii krajinných javov, terénne mapovanie – zber informácií o obyvateľstve metódou dotazníkového prieskumu, práca s programom Excel (štatistické a kartografické vyhodnotenie dát), zmena využitia zeme – práca s Google Earth (vrstva Timelapse).

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ)
jún 5 @ 08:30 – 16:00

Popularizačné prednášky budú zabezpečovať experti z firiem – špecialisti zo združenia ITAS a iných regionálnych firiem. Na prednáškach budú prezentované rôzne aktivity prizvaných firiem a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou.

jún
10
St
Riešenie problémov a programovanie – Pokročilý odborný webinár
jún 10 @ 10:00 – 12:00
Obsah: pokročilejšie nástroje a techniky programovania v jazyku Python, objektovo orientované programovanie v jazyku Python,
Cieľová skupina učiteľov: učitelia informatiky so znalosťami základov programovania v jazyku Python (v rozsahu základného kurzu programovania na SŠ),
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
jún
11
Št
EduPage: Hodnotenie a spätná väzba.
jún 11 @ 13:30 – 15:00
Praktické ukážky tvorby testov, domácich úloh a zadávania projektov. Riešenie problémov a zdieľanie nápadov, ktoré aktuálne máte s online vzdelávaním v EduPage.
Prihlásť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
jún
12
Pi
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UPJŠ)
jún 12 @ 10:00 – 14:00

Inovačné vzdelávanie predmetu Programovanie mikroporcesorových systémov. Vzdelávanie je otvorené formou webináru aj pre učiteľov ktorí sa nezúčastňujú tohto inovačného vzdelávania.

jún
18
Št
EduPage: Hodnotenie a spätná väzba.
jún 18 @ 13:30 – 15:00
Praktické ukážky tvorby testov, domácich úloh a zadávania projektov. Riešenie problémov a zdieľanie nápadov, ktoré aktuálne máte s online vzdelávaním v EduPage.
Prihlásť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
jún
19
Pi
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UPJŠ)
jún 19 @ 10:00 – 14:00

Inovačné vzdelávanie predmetu Programovanie mikroporcesorových systémov. Vzdelávanie je otvorené formou webináru aj pre učiteľov ktorí sa nezúčastňujú tohto inovačného vzdelávania.

jún
22
Po
Riešenie problémov a programovanie – Metodický webinár
jún 22 @ 10:00 – 12:00
Obsah: didaktické aspekty programovania v jazyku Python, integrácia predmetu Riešenie problémov a programovanie do vyučovania informatiky v novom študijnom odbore Gymnázium so zameraním na informatiku, mapovanie obsahu predmetu na obsah a ciele vzdelávania,
Cieľová skupina učiteľov: učitelia informatiky so znalosťami programovania v jazyku Python, ktorí uvažujú o otvorení tried pre nový študijný odbor Gymnázium so zameraním na informatiku
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
jún
24
St
Programovanie mobilných zariadení – Konzultačný webinár
jún 24 @ 10:00 – 12:00
Riešenia vybraných problémov pri programovaní v prostredí MIT App Inventor a pri výučbe programovania v prostredí MIT App Inventor
cieľová skupina učiteľov: učitelia informatiky, ktorí riešia problémy pri programovaní v prostredí MIT App Inventor, prípadne problémy pri výučbe programovania v tomto prostredí. Problémy a otázky je potrebné vyplniť pri prihlasovaní na webinár. Pozvaní na webinár budú primárne učitelia ktorí pri prihlásení prispejú otázkami k obsahu webináru
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
jún
25
Št
Riešenie problémov a programovanie – Konzultačný webinár
jún 25 @ 10:00 – 12:00
Riešenia vybraných problémov s jazykom Python a výučbou programovania v jazyku Python.
cieľová skupina učiteľov: učitelia informatiky, ktorí riešia problémi s programovaním v jazyku Python (na úrovni základného kurzu programovania na SŠ alebo pokročilého programovania na úrovni štandardu nového študijného odbor Gymnázium so zameraním na informatiku) a výučbou programovania v jazyku Python
Problémy a otázky je potrebné vyplniť pri prihlasovaní na webinár. Pozvaní na webinár budú primárne učitelia ktorí pri prihlásení prispeju otázkami k obsahu webináru
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
EduPage: Hodnotenie a spätná väzba.
jún 25 @ 13:30 – 15:00
Praktické ukážky tvorby testov, domácich úloh a zadávania projektov. Riešenie problémov a zdieľanie nápadov, ktoré aktuálne máte s online vzdelávaním v EduPage.
Prihlásť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk