nov
20
St
Škálovanie počítačových sietí (TUKE)
nov 20 @ 08:00 – 15:00

Frekventant sa oboznámi s komunikačnými protokolmi, ktoré sú využívané na jednotlivých vrstvách sieťového modelu ISO-OSI (TCP-IP). Naučí sa používať a konfigurovať aktívne sieťové zariadenia (smerovače a prepínače) tak na úrovni sieti LAN ako aj WAN. Oboznámi sa taktiež aj so základmi koncepcie bezpečnosti komunikácie v počítačových sieťach, koncepciou virtuálnych LAN sietí, problematikou bezdrôtových komunikácií, základmi technológie WAN. Cieľom vzdelávania je zároveň hlboká znalosť dynamických smerovacích protokolov čo sa týka ich špecifického nasadenia a vlastností. 

Výučba biológie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)
nov 20 @ 08:30 – 15:30

Vzdelávanie bude zamerané na počítačom podporované meranie, spracovanie dát a analýzu obrazovej informácie. Využije sa práca PC, s tabletom, digitálnymi mikroskopmi, interaktívne hlasovanie a ďalšie prístupné technológie. Využitie bude preukázané napr. na témach: Stavba tela nekvitnúcich rastlín (váženie digitálnou váhou, cloudové zdieľanie a spracovanie údajov, analýza digitálnych fotografií zo stereomikroskopu, bádateľsky orientovaná výučba), Povrch tela stavovcov (analýza digitálnych fotografií zo stereomikroskopu, bádateľsky orientovaná výučba), Výživa a dýchanie rastlín (počítačom podporované laboratórium – meranie senzormi CO2, O2, pH, intenzity svetla a vyhodnotenie údajov, bádateľsky orientovaná výučba), Dýchanie živočíchov a človeka (počítačom podporované laboratórium – meranie senzormi CO2, O2, pH a vyhodnotenie údajov, bádateľsky orientovaná výučba), Vylučovanie (interaktívne hlasovanie, bádateľsky orientovaná výučba), Živočíchy v okolí ľudských sídiel (práca s aplikáciami pre tablet, bádateľsky orientovaná výučba).

nov
25
Po
Prípadové štúdie v dolovaní údajov – Data Science (UPJŠ)
nov 25 @ 12:35 – 14:05

Prípadové štúdie v dolovaní údajov – Data Science (UPJŠ)

Podniková analytika – Data Science (TUKE)
nov 25 @ 13:30 – 15:00

Podniková analytika rozsiahlo využíva dáta a pokročilé štatistické metódy s cieľom optimalizovať jednotlivé oblasti a procesy činnosti podniku. Predmet je zameraný na znalosti, technológie, aplikácie a metódy pre kontinuálne skúmanie historickej výkonnosti podniku s cieľom hlbšieho porozumenia a riadenia podnikového plánovania

Prípadové štúdie v dolovaní údajov – Data Science (UPJŠ)
nov 25 @ 14:10 – 15:40

Prípadové štúdie v dolovaní údajov – Data Science (UPJŠ)

Základy ABAP – SAP akadémia (CVTI SR)
nov 25 @ 16:50 – 19:50

Základy ABAP – SAP akadémia (CVTI SR)

nov
26
Ut
Aplikácie počítačových sieti CCNA 3-4 – Počítačové siete/Cloud (TUKE)
nov 26 @ 07:30 – 09:00

Aplikácie počítačových sieti CCNA 3-4 – Počítačové siete/Cloud (TUKE)

Data Mining – Data Science (UKF)
nov 26 @ 07:30 – 09:00

Educational data mining (EDM) môžeme charakterizovať ako výskumnú oblasť, ktorá sa zaoberá vývojom nových techník a metód, testovaním nových prístupov k učeniu, hľadaním vzorcov správania používateľov neštruktúrovaných a štruktúrovaných údajoch, ktoré vznikli interakciou rôznych typov používateľov v určitom virtuálnom vzdelávacom prostredí, edukačnom softvéri, inteligentnom alebo adaptívnom vzdelávacom systéme, či v špecializovanom softvéri pre testovanie. Learning Analytics (LA) predstavuje príbuznú výskumnú oblasť, ktorej cieľom je podporiť procesy rozhodovania na rôznych úrovniach manažmentu vzdelávacej organizácie. Cieľom predmetu je uviesť študentov do uvedenej problematiky, oboznámiť ich s aktuálnymi trendmi v oblasti výskumu EDM a Learning analytics a na praktických príkladoch prezentovať prínos data miningových metód pre oblasť manažmentu vzdelávacej organizácie.

Objavovanie znalosti – Data Science (TUKE)
nov 26 @ 09:10 – 10:40

Základné pojmy z oblasti objavovania znalostí a dolovania v dátach. Proces objavovania znalostí, metodika CRISP-DM, popis jednotlivých krokov. Metódy dolovania v dátach – prediktívne a popisné dolovanie v dátach. Objavovanie asociačných pravidiel, zovšeobecňovanie, klasifikácia, predikcia, zhlukovanie. Dátové sklady. Prehľad vybraných metód pre objavovanie znalostí. Dolovanie znalostí z kolekcií textových dokumentov. Vybrané prípadové štúdie z výskumných a vývojových projektov.

Algoritmy numerickej matematiky a optimalizácie – Data Science (UKF)
nov 26 @ 09:15 – 10:45

Algoritmy numerickej matematiky a optimalizácie – Data Science (UKF)

Data Mining – Data Science (UKF)
nov 26 @ 09:15 – 10:45

Educational data mining (EDM) môžeme charakterizovať ako výskumnú oblasť, ktorá sa zaoberá vývojom nových techník a metód, testovaním nových prístupov k učeniu, hľadaním vzorcov správania používateľov neštruktúrovaných a štruktúrovaných údajoch, ktoré vznikli interakciou rôznych typov používateľov v určitom virtuálnom vzdelávacom prostredí, edukačnom softvéri, inteligentnom alebo adaptívnom vzdelávacom systéme, či v špecializovanom softvéri pre testovanie. Learning Analytics (LA) predstavuje príbuznú výskumnú oblasť, ktorej cieľom je podporiť procesy rozhodovania na rôznych úrovniach manažmentu vzdelávacej organizácie. Cieľom predmetu je uviesť študentov do uvedenej problematiky, oboznámiť ich s aktuálnymi trendmi v oblasti výskumu EDM a Learning analytics a na praktických príkladoch prezentovať prínos data miningových metód pre oblasť manažmentu vzdelávacej organizácie.

Algoritmy numerickej matematiky a optimalizácie – Data Science (UKF)
nov 26 @ 11:00 – 12:30

Algoritmy numerickej matematiky a optimalizácie – Data Science (UKF)

Inteligentne riadiace monitorovacie systémy – Internet of Things (UKF)
nov 26 @ 11:00 – 12:30

Inteligentne riadiace monitorovacie systémy – Internet of Things (UKF)

nov
27
St
Úvod do počítačových sietí (TUKE)
nov 27 @ 08:00 – 15:00

Cieľom vzdelávanie je oboznámenie sa so základným pojmovým aparátom v oblasti počítačových sietí a princípmi prenosu informácie v počítačových sieťach v kontexte sieťových modelov ISO-OSI a TCP-IP. Študent sa naučí praktický riešiť problémy, ktoré sú spojené s fyzickou vrstvou sieťového modelu a osvojí si základy problematiky smerovania pri prenose informácií v sieťových infraštruktúrach ako aj základné vlastnosti dynamických smerovacích protokolov a spôsoby ich nasadenia v modelových zapojeniach.

nov
29
Pi
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR – ŠVS MI)
nov 29 @ 08:00 – 09:30
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - ŠVS MI) @ Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, učebňa, 1. poschodie, Miestnosť CVTISR SVS MI - 1

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.