mar
2
Ut
Úvod do počítačových sietí (UNIZA)
mar 2 @ 08:00 – 15:00

Cieľom vzdelávanie je oboznámenie sa so základným pojmovým aparátom v oblasti počítačových sietí a princípmi prenosu informácie v počítačových sieťach v kontexte sieťových modelov ISO-OSI a TCP-IP. Študent sa naučí praktický riešiť problémy, ktoré sú spojené s fyzickou vrstvou sieťového modelu a osvojí si základy problematiky smerovania pri prenose informácií v sieťových infraštruktúrach ako aj základné vlastnosti dynamických smerovacích protokolov a spôsoby ich nasadenia v modelových zapojeniach.

Pre účasť na vzdelávacej aktivite je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov. Prihlasovanie prebieha nasledovne:

 • V prípade potreby kontaktujte vzdelavanie@itakademia.sk.
 • Termín registrácie Od: 11.09.2020 (08:55) Do: 28.02.2021 (18:55)
 • Časť vzdelávania je plánovaná prezenčnou formou v Žiline – UMB, Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Miestnosť RB303
 • Podľa situácie sa môže forma vzdelávania zmeniť na video-konferenčnú.
Výučba fyziky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UMB)
mar 2 @ 08:00 – 15:00

Vzdelávanie bude zamerané na aktualizáciu poznatkov a profesijných kompetencií učiteľov fyziky v oblasti uplatnenia metód aktívneho prírodovedného bádania s výraznou podporou digitálnych technológií s dôrazom na implementáciu do vzdelávania. Do vzdelávania budú zaradené digitálne nástroje pre podporu experimentovania a modelovania fyzikálnych javov na počítači smerom k vytvoreniu bádateľsky orientovaných žiackych aktivít, ktoré budú zamerané na reálny experiment v triede a v teréne zameraný na meranie s podporou počítača (meranie pomocou senzorov), analýzu videozáznamu (meranie pomocou počítača na videozázname), virtuálny experiment (využitie počítačových simulácií), využívanie a tvorba jednoduchých počítačových modelov v grafickej podobe (dynamické modelovanie) ako aj nástroje na podporu interaktivity a spätnej väzby (hlasovacie zariadenie) a nástroje formatívneho hodnotenia žiakov.

Pre účasť na vzdelávacej aktivite je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov. Prihlasovanie prebieha nasledovne:

 • V prípade potreby kontaktujte vzdelavanie@itakademia.sk.
 • Termín registrácie Od: 22.09.2020 (07:00) Do: 18.02.2021 (15:00)
Programovanie v Jave – Data Science (UMB)
mar 2 @ 09:05 – 10:30

Programovanie v Jave – Data Science (UMB)

Registrácia: Od: 01.02.2021 (08:00) Do: 11.02.2021 (23:00)

Programovanie mobilných zariadení (UPJŠ)
mar 2 @ 13:00 – 15:15

Vzdelávanie bude zamerané na osvojenie si vedomostí a zručnosti v oblasti programovania mobilných aplikácií a ich využiteľnosť vo vlastnej výučbe. Jednotlivé techniky a koncepty budú prezentované vo forme gradovaných a vizuálne orientovaných úloh v niektorom z moderných programovacích jazykov využívanom v praxi.

 

Registrácia: Od: 26.08.2020 (16:00) Do: 02.02.2021 (16:00)

Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese (CVTI SR – ŠVS MI)
mar 2 @ 13:15 – 14:45
Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese (CVTI SR - ŠVS MI) @ video-konferencia

Cieľom vzdelávania bude, aby si učiteľ vedel sám veľmi jednoduchým a efektívnym spôsobom vytvoriť a aktualizovať vlastnú webovú stránku, ktorá spĺňa atribúty kvality a moderného dizajnu. Toto všetko na bezplatnej platforme, ktorá nebude finančne zaťažovať učiteľa ani školu – teda webpriestor, hosting a doména budú bezplatné. Učiteľa nebudeme učiť náročné programovanie v zložitých programovacích jazykoch, ale ukážeme mu spôsob vytvorenia webstránky jednoduchým redakčným spôsobom s možnosťou neustálej aktualizácie vytvoreného obsahu.

Pre účasť na vzdelávacej aktivite je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov. Prihlasovanie prebieha nasledovne:

Manipulácia s obrázkami v Gimpe pre začiatočníkov (CVTI SR – ŠVS BB) – webinár
mar 2 @ 13:30 – 15:00
Základy práce s grafickým editorom Gimp

Pre účasť na webinári je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov vzdelávacej aktivity. Prihlasovanie prebieha nasledovne:

 • registrácia do: 02.03.2021 (08:11)
Denný IT tábor – Online škola 3D tlače 2021 (UNIZA)
mar 2 @ 14:30 – 18:00

Náplňou denných IT táborov je spoločné programovanie robotov, programovanie mobilných aplikácii ako i prepojenie viacerých oblastí prírodných vied prostredníctvom IT aplikácii. Témy v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. V rámci táborov budú aktívne využívané laboratória na univerzitách a ŠVS, prostredníctvom ktorých účastníkom tábora budú demonštrované aktuálne aplikácie prírodných vied s využitím IT. Primárnou cieľovou skupinou sú žiaci základných škôl u ktorých chceme rozširovať vedomosti v informatike a tak ich smerovať pri výbere štúdia strednej a neskôr vysokej školy. Druhou, nie menej dôležitou skupinou sú dievčatá, ktorých záujem o štúdium informatiky je menší ako u chlapcov.

 

Si stredoškolák/stredoškoláčka a zaujímaš sa o svet informatiky a informačných technológií? Tak práve pre Teba sme pripravili podujatie ONLINE školu 3D tlače 2021. V rámci tohto podujatia budeš mať príležitosť oboznámiť sa podrobnejšie s 3D tlačou. Po prvých dňoch zameraných na ukážky a vysvetlenie princípov modelovania a 3D tlače budú účastníci rozdelení do štyroch skupín, kde budú postupne riešiť praktické príklady. Priebežné výsledky jednotlivých tímov budú zverejnené na stránke podujatia, pričom hodnotiť sa budú kategórie ako spotreba materiálu, rýchlosť tlače, nápad a podobne. Na konci týždňa spoznáme najlepší tím 3D tlače. Predstavíme aj fakultný projekt 3D tlače ochranných štítov pre zdravotníkov, kde budú mať účastníci možnosť nazrieť do našej fakultnej „kuchyne“. Tento projekt predstavia samotní študenti FRI participujúci na tomto projekte. Vysvetlíme si aj využitie geografických informačných systémov v rámci tohto projektu spolu s praktickým mapovaním geografických dát. Účastníci si budú mať možnosť navrhnúť a vytlačiť na našich fakultných 3D tlačiarňach ich návrhy (kľúčenky, píšťalky…), ktoré im následne budú zaslané poštou spolu s certifikátom o absolvovaní. ONLINE škola programovania sa uskutoční v dňoch od 01 do 05. marca prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams alebo Cisco Webex Meetings. Pozvánku na prihlásenie Ti pošleme na Tvoj e-mail. PREČO SA PRIHLÁSIŤ? Pretože: Naučíš sa základy modelovania a 3D tlače. Navrhneš a vytlačíš si svoj vlastný projekt. Rozšíriš si svoje počítačové zručnosti. Naučíš sa spolupracovať v tíme. Spoznáš nových kamarátov. Zapojíš sa do úspešného projektu 3D tlače ochranných štítov pre zdravotníkov. Zabavíme sa spolu! A ak úspešne absolvuješ náš týždenný kurz, môžeš byť prijatý na Fakultu riadenia a informatiky UNIZA bez prijímacej skúšky (certifikát priložíš ako prílohu do elektronického systému Elektronická prihláška). Účasť na kurze je bezplatná. Počet miest na kurze je limitovaný a preto neváhaj a prihlás sa čo najskôr cez registračný formulár.  Prihlásiť sa bude možné len do 21. februára. V prípade akýchkoľvek otázok, neváhaj kontaktovať nášho kolegu Lukáša – hlavného organizátora lukas.cechovic@fri.uniza.sk

V prípade záujmu o popularizačnú aktivitu pre Vašich žiakov nás kontaktujte na popularizacia@itakademia.sk

Internet vecí (TUKE)
mar 2 @ 15:00 – 18:00

Cieľom predmetu je oboznámenie sa s konceptom Internetu vecí. Študent získa širokospektrálny prehľad o architektúre Internetu vecí, jeho funkčných stavebných blokoch, senzoroch, akčných členoch, softvérovom programovaní a integrovaní s fyzických svetom, lokálnom spracovaní na hranici siete, bezpečnom a efektívnom prenose dát cez rôzne sieťové protokoly, ukladaní a spracovaní dát v cloude, riadení na základe dát, ako aj podnikateľské nápady v danej oblasti. Študent sa naučí kreatívne navrhnúť šikovné systémy od jedného konca k druhému pre Internet vecí a prepojiť fyzický svet so softvérovým svetom metódou rýchleho prototypovania.

 

mar
3
St
Výučba fyziky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UMB)
mar 3 @ 08:00 – 15:00

Vzdelávanie bude zamerané na aktualizáciu poznatkov a profesijných kompetencií učiteľov fyziky v oblasti uplatnenia metód aktívneho prírodovedného bádania s výraznou podporou digitálnych technológií s dôrazom na implementáciu do vzdelávania. Do vzdelávania budú zaradené digitálne nástroje pre podporu experimentovania a modelovania fyzikálnych javov na počítači smerom k vytvoreniu bádateľsky orientovaných žiackych aktivít, ktoré budú zamerané na reálny experiment v triede a v teréne zameraný na meranie s podporou počítača (meranie pomocou senzorov), videoanalýza pohybov (meranie pomocou počítača na videozázname), virtuálny experiment (využitie počítačových simulácií), využívanie jednoduchých počítačových modelov v grafickej podobe (ikonografické modelovanie), ako aj nástroje na podporu interaktivity a spätnej väzby (hlasovacie zariadenie) a nástroje formatívneho hodnotenia žiakov.

Pre účasť na vzdelávacej aktivite je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov. Prihlasovanie prebieha nasledovne:

 • Termín registrácie: Od: 18.09.2020 (15:00) Do: 15.02.2021 (07:00)
Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese (CVTI SR – ŠVS MI)
mar 3 @ 12:00 – 14:15
Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese (CVTI SR - ŠVS MI) @ dištančne

Cieľom vzdelávania bude, aby si učiteľ vedel sám veľmi jednoduchým a efektívnym spôsobom vytvoriť a aktualizovať vlastnú webovú stránku, ktorá spĺňa atribúty kvality a moderného dizajnu. Toto všetko na bezplatnej platforme, ktorá nebude finančne zaťažovať učiteľa ani školu – teda webpriestor, hosting a doména budú bezplatné. Učiteľa nebudeme učiť náročné programovanie v zložitých programovacích jazykoch, ale ukážeme mu spôsob vytvorenia webstránky jednoduchým redakčným spôsobom s možnosťou neustálej aktualizácie vytvoreného obsahu.

Pre účasť na vzdelávacej aktivite je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov. Prihlasovanie prebieha nasledovne:

Výučba fyziky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)
mar 3 @ 13:00 – 16:15

Vzdelávanie bude zamerané na aktualizáciu poznatkov a profesijných kompetencií učiteľov fyziky v oblasti uplatnenia metód aktívneho prírodovedného bádania s výraznou podporou digitálnych technológií s dôrazom na implementáciu do vzdelávania. Do vzdelávania budú zaradené digitálne nástroje pre podporu experimentovania a modelovania fyzikálnych javov na počítači smerom k vytvoreniu bádateľsky orientovaných žiackych aktivít, ktoré budú zamerané na reálny experiment v triede a v teréne zameraný na meranie s podporou počítača (meranie pomocou senzorov), analýzu videozáznamu (meranie pomocou počítača na videozázname), virtuálny experiment (využitie počítačových simulácií), využívanie a tvorba jednoduchých počítačových modelov v grafickej podobe (dynamické modelovanie) ako aj nástroje na podporu interaktivity a spätnej väzby (hlasovacie zariadenie) a nástroje formatívneho hodnotenia žiakov.

 

Pre účasť na vzdelávacej aktivite je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov. Prihlasovanie prebieha nasledovne:

Výučba fyziky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ) – BA kraj
mar 3 @ 13:00 – 16:15

Vzdelávanie bude zamerané na aktualizáciu poznatkov a profesijných kompetencií učiteľov fyziky v oblasti uplatnenia metód aktívneho prírodovedného bádania s výraznou podporou digitálnych technológií s dôrazom na implementáciu do vzdelávania. Do vzdelávania budú zaradené digitálne nástroje pre podporu experimentovania a modelovania fyzikálnych javov na počítači smerom k vytvoreniu bádateľsky orientovaných žiackych aktivít, ktoré budú zamerané na reálny experiment v triede a v teréne zameraný na meranie s podporou počítača (meranie pomocou senzorov), analýzu videozáznamu (meranie pomocou počítača na videozázname), virtuálny experiment (využitie počítačových simulácií), využívanie a tvorba jednoduchých počítačových modelov v grafickej podobe (dynamické modelovanie) ako aj nástroje na podporu interaktivity a spätnej väzby (hlasovacie zariadenie) a nástroje formatívneho hodnotenia žiakov.

Pre účasť na vzdelávacej aktivite je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov. Prihlasovanie prebieha nasledovne:

Manipulácia s obrázkami v Gimpe pre pokročilých 1 (CVTI SR – ŠVS BB) – webinár
mar 3 @ 13:30 – 15:00
Práca s grafickým editorom Gimp pre pokročilých.

Pre účasť na webinári je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov vzdelávacej aktivity. Prihlasovanie prebieha nasledovne:

Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR – GYM, Považská Bystrica), K. Fórová
mar 3 @ 14:00 – 15:00
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - GYM, Považská Bystrica), K. Fórová @ video-konferencia

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

Kapacita krúžku je naplnená, v prípade dodatočného záujmu kliknite a e-mailový odkaz v časti Kontakt vyššie.

Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR – ŠVS BB), P. Homola
mar 3 @ 14:00 – 16:00
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - ŠVS BB), P. Homola @ video-konferencia

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

Kapacita krúžku je naplnená, v prípade dodatočného záujmu kliknite a e-mailový odkaz v časti Kontakt vyššie.

 

Denný IT tábor – Online škola 3D tlače 2021 (UNIZA)
mar 3 @ 14:30 – 18:00

Náplňou denných IT táborov je spoločné programovanie robotov, programovanie mobilných aplikácii ako i prepojenie viacerých oblastí prírodných vied prostredníctvom IT aplikácii. Témy v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. V rámci táborov budú aktívne využívané laboratória na univerzitách a ŠVS, prostredníctvom ktorých účastníkom tábora budú demonštrované aktuálne aplikácie prírodných vied s využitím IT. Primárnou cieľovou skupinou sú žiaci základných škôl u ktorých chceme rozširovať vedomosti v informatike a tak ich smerovať pri výbere štúdia strednej a neskôr vysokej školy. Druhou, nie menej dôležitou skupinou sú dievčatá, ktorých záujem o štúdium informatiky je menší ako u chlapcov.

 

Si stredoškolák/stredoškoláčka a zaujímaš sa o svet informatiky a informačných technológií? Tak práve pre Teba sme pripravili podujatie ONLINE školu 3D tlače 2021. V rámci tohto podujatia budeš mať príležitosť oboznámiť sa podrobnejšie s 3D tlačou. Po prvých dňoch zameraných na ukážky a vysvetlenie princípov modelovania a 3D tlače budú účastníci rozdelení do štyroch skupín, kde budú postupne riešiť praktické príklady. Priebežné výsledky jednotlivých tímov budú zverejnené na stránke podujatia, pričom hodnotiť sa budú kategórie ako spotreba materiálu, rýchlosť tlače, nápad a podobne. Na konci týždňa spoznáme najlepší tím 3D tlače. Predstavíme aj fakultný projekt 3D tlače ochranných štítov pre zdravotníkov, kde budú mať účastníci možnosť nazrieť do našej fakultnej „kuchyne“. Tento projekt predstavia samotní študenti FRI participujúci na tomto projekte. Vysvetlíme si aj využitie geografických informačných systémov v rámci tohto projektu spolu s praktickým mapovaním geografických dát. Účastníci si budú mať možnosť navrhnúť a vytlačiť na našich fakultných 3D tlačiarňach ich návrhy (kľúčenky, píšťalky…), ktoré im následne budú zaslané poštou spolu s certifikátom o absolvovaní. ONLINE škola programovania sa uskutoční v dňoch od 01 do 05. marca prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams alebo Cisco Webex Meetings. Pozvánku na prihlásenie Ti pošleme na Tvoj e-mail. PREČO SA PRIHLÁSIŤ? Pretože: Naučíš sa základy modelovania a 3D tlače. Navrhneš a vytlačíš si svoj vlastný projekt. Rozšíriš si svoje počítačové zručnosti. Naučíš sa spolupracovať v tíme. Spoznáš nových kamarátov. Zapojíš sa do úspešného projektu 3D tlače ochranných štítov pre zdravotníkov. Zabavíme sa spolu! A ak úspešne absolvuješ náš týždenný kurz, môžeš byť prijatý na Fakultu riadenia a informatiky UNIZA bez prijímacej skúšky (certifikát priložíš ako prílohu do elektronického systému Elektronická prihláška). Účasť na kurze je bezplatná. Počet miest na kurze je limitovaný a preto neváhaj a prihlás sa čo najskôr cez registračný formulár.  Prihlásiť sa bude možné len do 21. februára. V prípade akýchkoľvek otázok, neváhaj kontaktovať nášho kolegu Lukáša – hlavného organizátora lukas.cechovic@fri.uniza.sk

V prípade záujmu o popularizačnú aktivitu pre Vašich žiakov nás kontaktujte na popularizacia@itakademia.sk

Krúžky so zameraním na IT (UMB)
mar 3 @ 14:30 – 16:00

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

Kapacita krúžku je naplnená, v prípade dodatočného záujmu kliknite a e-mailový odkaz v časti Kontakt vyššie.

mar
4
Št
Počítačové systémy (UMB)
mar 4 @ 08:00 – 15:00

Vzdelávanie je zamerané na základné princípy architektúr a organizácie počítačov, operačných systémov a počítačových sietí. Prostredníctvom analýz a riešení jednoducho formulovaných motivačných problémov sú predstavené základné princípy a postupy, na ktorých je postavená funkčnosť a efektívnosť infraštruktúry pre realizáciu komplexných IT riešení. Vzdelávanie je riešené v modelovom všeobecnom prostredí (platformovo nezávisle), pričom demonštrácie, prípadne jednoduché konkrétne projekty, sú metodicky pripravené pre viacero platforiem (Linux, Windows, Android). Súčasťou vzdelávania sú aj základné informácie o bezpečnosti a administrácii počítačových systémov nad rámec modulu ECDL o bezpečnosti pri práci s IKT. Časť o bezpečnosti sa venuje bezpečnému používaniu hardvéru, softvéru, počítačovej siete, operačných systémov a bezpečnosti dát. V rámci administrácie počítačových systémov sa zameriava najmä na operačný systém GNU/Linux a základné sieťové služby. Vzdelávanie bude prebiehať pomocou experimentálneho virtuálneho prostredia a mikroprocesorovej stavebnice.

Programovanie robotických modelov na ZŠ (UMB)
mar 4 @ 08:00 – 15:00

Vzdelávanie poskytne učiteľom informácie a odporúčania pre výučbu programovania robotických modelov v rámci predmetu informatika podľa ISCED 2 a tiež pre prípravu žiakov základných škôl pre robotické programátorské súťaže. Vzdelávanie bude zamerané na konštruovanie a programovanie robotických modelov, ktoré má veľký potenciál rozvíjať u žiakov informatické myslenie, poznatky z prírodných a technických vied a kompetencie pre 21. storočie.

Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikácií (UMB)
mar 4 @ 08:00 – 15:00

Vzdelávanie bude zamerané na pokročilejšie techniky programovania a najnovšie trendy v oblasti vývoja aplikácií. Dôraz bude kladený na praktickú využiteľnosť získaných programátorských znalostí a zručností – najmä však na osvojenie si princípov objektovo orientovaného programovania. Jednotlivé techniky a koncepty budú prezentované vo forme gradovaných a vizuálne orientovaných úloh v niektorom z moderných programovacích jazykov využívanom v praxi. Vzhľadom na rozšírenie mobilných platforiem bude súčasťou vzdelávania aj časť venovaná špecifikám vývoja aplikácií pre mobilné platformy – využije sa pri tom softvérová platforma MIT App Inventor 2.

Výučba biológie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)
mar 4 @ 13:00 – 17:30

Vzdelávanie bude zamerané na dátové spracovanie a vyhodnocovanie obrazovej informácie (videa alebo fotografie), počítačom podporované merania senzormi, spirometrom, kolorimetrom a spracovanie údajov. Využije sa práca s aplikáciami na tablet, práca s internetovými databázami, cloudové zdieľanie súborov a pod. Využitie bude preukázané na napr. na témach: Fotosyntéza a dýchanie rastlín (počítačom podporované laboratórium – meranie senzormi CO2, O2, pH, intenzity svetla, práca s kolorimetrom, vyhodnotenie údajov, bádateľsky orientovaná výučba), Dýchacia sústava človeka (počítačom podporované laboratórium – meranie senzormi CO2, O2, pH, práca so spirometrom a vyhodnotenie údajov, bádateľsky orientovaná výučba), Metabolizmus rastlín (detekcia metabolitov ÚV svetlom, cloudové zdieľanie a triedenie dokumentácie, bádateľsky orientovaná výučba), Analýza pohybu bezstavovcov (analýza videozáznamu zo stereomikroskopu a digitálneho mikroskopu, bádateľsky orientovaná výučba), Rast a vývin rastlín (analýza záznamu časozbernou kamerou, bádateľsky orientovaná výučba), Chromozómy, karyotyp (analýza s spracovanie fotografie z digitálneho mikroskopu, zhotovenie karyotypu bádateľsky orientovaná výučba), Rodokmeňová analýza (práca so softvérom na zostavenie rodokmeňa, bádateľsky orientovaná výučba), Genetický kód (práca s internetovou databázou – vyhľadanie sekvencie známeho génu z databázy NCBI, napr. inzulínu a porovnanie sekvencií ľudského a prasacieho génu).

link: https://registracia.itakademia.sk/admin/path-activity/aktivita-1-2

Výučba biológie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ) – BA kraj
mar 4 @ 13:00 – 17:30

Vzdelávanie bude zamerané na dátové spracovanie a vyhodnocovanie obrazovej informácie (videa alebo fotografie), počítačom podporované merania senzormi, spirometrom, kolorimetrom a spracovanie údajov. Využije sa práca s aplikáciami na tablet, práca s internetovými databázami, cloudové zdieľanie súborov a pod. Využitie bude preukázané na napr. na témach: Fotosyntéza a dýchanie rastlín (počítačom podporované laboratórium – meranie senzormi CO2, O2, pH, intenzity svetla, práca s kolorimetrom, vyhodnotenie údajov, bádateľsky orientovaná výučba), Dýchacia sústava človeka (počítačom podporované laboratórium – meranie senzormi CO2, O2, pH, práca so spirometrom a vyhodnotenie údajov, bádateľsky orientovaná výučba), Metabolizmus rastlín (detekcia metabolitov ÚV svetlom, cloudové zdieľanie a triedenie dokumentácie, bádateľsky orientovaná výučba), Analýza pohybu bezstavovcov (analýza videozáznamu zo stereomikroskopu a digitálneho mikroskopu, bádateľsky orientovaná výučba), Rast a vývin rastlín (analýza záznamu časozbernou kamerou, bádateľsky orientovaná výučba), Chromozómy, karyotyp (analýza s spracovanie fotografie z digitálneho mikroskopu, zhotovenie karyotypu bádateľsky orientovaná výučba), Rodokmeňová analýza (práca so softvérom na zostavenie rodokmeňa, bádateľsky orientovaná výučba), Genetický kód (práca s internetovou databázou – vyhľadanie sekvencie známeho génu z databázy NCBI, napr. inzulínu a porovnanie sekvencií ľudského a prasacieho génu).

Pre účasť na vzdelávacej aktivite je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov. Prihlasovanie prebieha nasledovne:

 • V prípade potreby kontaktujte vzdelavanie@itakademia.sk.
 • Termín registrácie: Od: 09.11.2020 (12:00) Do: 10.02.2021 (12:00)
Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese (CVTI SR – ŠVS MI)
mar 4 @ 13:15 – 14:45
Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese (CVTI SR - ŠVS MI) @ video-konferencia

Cieľom vzdelávania bude, aby si učiteľ vedel sám veľmi jednoduchým a efektívnym spôsobom vytvoriť a aktualizovať vlastnú webovú stránku, ktorá spĺňa atribúty kvality a moderného dizajnu. Toto všetko na bezplatnej platforme, ktorá nebude finančne zaťažovať učiteľa ani školu – teda webpriestor, hosting a doména budú bezplatné. Učiteľa nebudeme učiť náročné programovanie v zložitých programovacích jazykoch, ale ukážeme mu spôsob vytvorenia webstránky jednoduchým redakčným spôsobom s možnosťou neustálej aktualizácie vytvoreného obsahu.

Pre účasť na vzdelávacej aktivite je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov. Prihlasovanie prebieha nasledovne:

Denný IT tábor – Online škola 3D tlače 2021 (UNIZA)
mar 4 @ 14:30 – 18:00

Náplňou denných IT táborov je spoločné programovanie robotov, programovanie mobilných aplikácii ako i prepojenie viacerých oblastí prírodných vied prostredníctvom IT aplikácii. Témy v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. V rámci táborov budú aktívne využívané laboratória na univerzitách a ŠVS, prostredníctvom ktorých účastníkom tábora budú demonštrované aktuálne aplikácie prírodných vied s využitím IT. Primárnou cieľovou skupinou sú žiaci základných škôl u ktorých chceme rozširovať vedomosti v informatike a tak ich smerovať pri výbere štúdia strednej a neskôr vysokej školy. Druhou, nie menej dôležitou skupinou sú dievčatá, ktorých záujem o štúdium informatiky je menší ako u chlapcov.

 

Si stredoškolák/stredoškoláčka a zaujímaš sa o svet informatiky a informačných technológií? Tak práve pre Teba sme pripravili podujatie ONLINE školu 3D tlače 2021. V rámci tohto podujatia budeš mať príležitosť oboznámiť sa podrobnejšie s 3D tlačou. Po prvých dňoch zameraných na ukážky a vysvetlenie princípov modelovania a 3D tlače budú účastníci rozdelení do štyroch skupín, kde budú postupne riešiť praktické príklady. Priebežné výsledky jednotlivých tímov budú zverejnené na stránke podujatia, pričom hodnotiť sa budú kategórie ako spotreba materiálu, rýchlosť tlače, nápad a podobne. Na konci týždňa spoznáme najlepší tím 3D tlače. Predstavíme aj fakultný projekt 3D tlače ochranných štítov pre zdravotníkov, kde budú mať účastníci možnosť nazrieť do našej fakultnej „kuchyne“. Tento projekt predstavia samotní študenti FRI participujúci na tomto projekte. Vysvetlíme si aj využitie geografických informačných systémov v rámci tohto projektu spolu s praktickým mapovaním geografických dát. Účastníci si budú mať možnosť navrhnúť a vytlačiť na našich fakultných 3D tlačiarňach ich návrhy (kľúčenky, píšťalky…), ktoré im následne budú zaslané poštou spolu s certifikátom o absolvovaní. ONLINE škola programovania sa uskutoční v dňoch od 01. do 05. marca prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams alebo Cisco Webex Meetings. Pozvánku na prihlásenie Ti pošleme na Tvoj e-mail. PREČO SA PRIHLÁSIŤ? Pretože: Naučíš sa základy modelovania a 3D tlače. Navrhneš a vytlačíš si svoj vlastný projekt. Rozšíriš si svoje počítačové zručnosti. Naučíš sa spolupracovať v tíme. Spoznáš nových kamarátov. Zapojíš sa do úspešného projektu 3D tlače ochranných štítov pre zdravotníkov. Zabavíme sa spolu! A ak úspešne absolvuješ náš týždenný kurz, môžeš byť prijatý na Fakultu riadenia a informatiky UNIZA bez prijímacej skúšky (certifikát priložíš ako prílohu do elektronického systému Elektronická prihláška). Účasť na kurze je bezplatná. Počet miest na kurze je limitovaný a preto neváhaj a prihlás sa čo najskôr cez registračný formulár.  Prihlásiť sa bude možné len do 21. februára. V prípade akýchkoľvek otázok, neváhaj kontaktovať nášho kolegu Lukáša – hlavného organizátora lukas.cechovic@fri.uniza.sk

V prípade záujmu o popularizačnú aktivitu pre Vašich žiakov nás kontaktujte na popularizacia@itakademia.sk

Internet vecí (TUKE)
mar 4 @ 15:00 – 18:00

Cieľom predmetu je oboznámenie sa s konceptom Internetu vecí. Študent získa širokospektrálny prehľad o architektúre Internetu vecí, jeho funkčných stavebných blokoch, senzoroch, akčných členoch, softvérovom programovaní a integrovaní s fyzických svetom, lokálnom spracovaní na hranici siete, bezpečnom a efektívnom prenose dát cez rôzne sieťové protokoly, ukladaní a spracovaní dát v cloude, riadení na základe dát, ako aj podnikateľské nápady v danej oblasti. Študent sa naučí kreatívne navrhnúť šikovné systémy od jedného konca k druhému pre Internet vecí a prepojiť fyzický svet so softvérovým svetom metódou rýchleho prototypovania.

 

Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ, (UPJŠ)
mar 4 @ 15:00 – 18:00

Vzdelávací program poskytne učiteľom informácie a odporúčania pre výučbu programovania mikroprocesorových zariadení v rámci predmetu informatika s prepojením na predmety fyzika, odborné elektrotechnické a informatické predmety podľa ISCED 3 a tiež pre prípravu žiakov stredných škôl pre programátorské súťaže. Konštruovanie a programovanie mikroprocesorových zariadení má veľký potenciál rozvíjať u žiakov informatické myslenie, poznatky z prírodných a technických vied a kompetencie pre 21. storočie.

Pre účasť na vzdelávacej aktivite je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov. Prihlasovanie prebieha nasledovne:

 • V prípade potreby kontaktujte vzdelavanie@itakademia.sk.
 • Termín registrácie Od: 20.08.2020 (00:00) Do: 11.11.2020 (16:00)
 • Časť vzdelávania je plánovaná prezenčnou formou v UPJŠ, Počítačová učebňa SA1C02, Jesenná 5, 04001 Košice – Sever
mar
5
Pi
Výučba biológie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UMB)
mar 5 @ 08:00 – 15:00

Vzdelávanie bude zamerané na dátové spracovanie a vyhodnocovanie obrazovej informácie (videa alebo fotografie), počítačom podporované merania senzormi, spirometrom, kolorimetrom a spracovanie údajov. Využije sa práca s aplikáciami na tablet, práca s internetovými databázami, cloudové zdieľanie súborov a pod. Využitie bude preukázané na napr. na témach: Fotosyntéza a dýchanie rastlín (počítačom podporované laboratórium – meranie senzormi CO2, O2, pH, intenzity svetla, práca s kolorimetrom, vyhodnotenie údajov, bádateľsky orientovaná výučba), Dýchacia sústava človeka (počítačom podporované laboratórium – meranie senzormi CO2, O2, pH, práca so spirometrom a vyhodnotenie údajov, bádateľsky orientovaná výučba), Metabolizmus rastlín (detekcia metabolitov ÚV svetlom, cloudové zdieľanie a triedenie dokumentácie, bádateľsky orientovaná výučba), Analýza pohybu bezstavovcov (analýza videozáznamu zo stereomikroskopu a digitálneho mikroskopu, bádateľsky orientovaná výučba), Rast a vývin rastlín (analýza záznamu časozbernou kamerou, bádateľsky orientovaná výučba), Chromozómy, karyotyp (analýza s spracovanie fotografie z digitálneho mikroskopu, zhotovenie karyotypu bádateľsky orientovaná výučba), Rodokmeňová analýza (práca so softvérom na zostavenie rodokmeňa, bádateľsky orientovaná výučba), Genetický kód (práca s internetovou databázou – vyhľadanie sekvencie známeho génu z databázy NCBI, napr. inzulínu a porovnanie sekvencií ľudského a prasacieho génu).

Pre účasť na vzdelávacej aktivite je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov. Prihlasovanie prebieha nasledovne:

 • V prípade potreby kontaktujte vzdelavanie@itakademia.sk.
 • Termín registrácie Od: 23.09.2020 (00:00) Do: 28.02.2021 (23:00)
Programovanie v Jave – Data Science (UMB)
mar 5 @ 10:40 – 12:05

Programovanie v Jave – Data Science (UMB)

Registrácia: Od: 01.02.2021 (08:00) Do: 11.02.2021 (23:00)

Krúžky so zameraním na IT (TUKE)
mar 5 @ 11:00 – 12:30

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

Kapacita krúžku je naplnená, v prípade dodatočného záujmu kliknite a e-mailový odkaz v časti Kontakt vyššie.

Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese (CVTI SR – ŠVS MI)
mar 5 @ 12:00 – 14:15
Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese (CVTI SR - ŠVS MI) @ dištančne

Cieľom vzdelávania bude, aby si učiteľ vedel sám veľmi jednoduchým a efektívnym spôsobom vytvoriť a aktualizovať vlastnú webovú stránku, ktorá spĺňa atribúty kvality a moderného dizajnu. Toto všetko na bezplatnej platforme, ktorá nebude finančne zaťažovať učiteľa ani školu – teda webpriestor, hosting a doména budú bezplatné. Učiteľa nebudeme učiť náročné programovanie v zložitých programovacích jazykoch, ale ukážeme mu spôsob vytvorenia webstránky jednoduchým redakčným spôsobom s možnosťou neustálej aktualizácie vytvoreného obsahu.

Pre účasť na vzdelávacej aktivite je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov. Prihlasovanie prebieha nasledovne:

IT čajovňa „Herným vývojárom za 90 minút“, (ZŠ)
mar 5 @ 13:00 – 15:00

Počítačové hry sa radi hráme, pretože pri nich vieme relaxovať, ale rovnako tak zažívať rozličné neuveriteľné dobrodružstvá s našimi avatarmi. Vieme pri nich tráviť hodiny a hodiny času a máme problém sa od nich odtrhnúť a vrátiť späť do reality. Napadlo vás však, čo asi obnáša vytvoriť takú počítačovú hru? A napadlo vás vytvoriť si vlastnú hru? A čo ak by som na vlastnú počítačovú hru zbalil spolužiačku/spolužiaka? A čo ak sa to dá zvládnuť za 90 min? Hmm… tak poďme na to!

Lektor: Miro Biňas – Neúspešný herný vývojár, ktorý síce začal množstvo herných projektov, ale do úspešného konca nedoviedol ani jeden. Zato však motivuje iných, aby sa vyhli jeho chybám a užili si tvorbu vlastných hier v jazyku Python s knižnicou Pygame Zero. Stále však verí, že z neho nakoniec herný vývojár bude. Vyzerá to však skôr na to, že z neho bude tak akurát Batman.

Prihlasovanie: https://dotazniky.itakademia.sk/

Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR – ŠVS BB), D. Forgács
mar 5 @ 13:30 – 15:30
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - ŠVS BB), D. Forgács @ video-konferencia

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

„Programovanie  v jednoduchom blokovom prostredí Scratch a Mace Code pre LEGO Mindstorms“

Denný IT tábor – Online škola 3D tlače 2021 (UNIZA)
mar 5 @ 14:30 – 18:00

Náplňou denných IT táborov je spoločné programovanie robotov, programovanie mobilných aplikácii ako i prepojenie viacerých oblastí prírodných vied prostredníctvom IT aplikácii. Témy v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. V rámci táborov budú aktívne využívané laboratória na univerzitách a ŠVS, prostredníctvom ktorých účastníkom tábora budú demonštrované aktuálne aplikácie prírodných vied s využitím IT. Primárnou cieľovou skupinou sú žiaci základných škôl u ktorých chceme rozširovať vedomosti v informatike a tak ich smerovať pri výbere štúdia strednej a neskôr vysokej školy. Druhou, nie menej dôležitou skupinou sú dievčatá, ktorých záujem o štúdium informatiky je menší ako u chlapcov.

 

Si stredoškolák/stredoškoláčka a zaujímaš sa o svet informatiky a informačných technológií? Tak práve pre Teba sme pripravili podujatie ONLINE školu 3D tlače 2021. V rámci tohto podujatia budeš mať príležitosť oboznámiť sa podrobnejšie s 3D tlačou. Po prvých dňoch zameraných na ukážky a vysvetlenie princípov modelovania a 3D tlače budú účastníci rozdelení do štyroch skupín, kde budú postupne riešiť praktické príklady. Priebežné výsledky jednotlivých tímov budú zverejnené na stránke podujatia, pričom hodnotiť sa budú kategórie ako spotreba materiálu, rýchlosť tlače, nápad a podobne. Na konci týždňa spoznáme najlepší tím 3D tlače. Predstavíme aj fakultný projekt 3D tlače ochranných štítov pre zdravotníkov, kde budú mať účastníci možnosť nazrieť do našej fakultnej „kuchyne“. Tento projekt predstavia samotní študenti FRI participujúci na tomto projekte. Vysvetlíme si aj využitie geografických informačných systémov v rámci tohto projektu spolu s praktickým mapovaním geografických dát. Účastníci si budú mať možnosť navrhnúť a vytlačiť na našich fakultných 3D tlačiarňach ich návrhy (kľúčenky, píšťalky…), ktoré im následne budú zaslané poštou spolu s certifikátom o absolvovaní. ONLINE škola programovania sa uskutoční v dňoch od 01. do 05. marca prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams alebo Cisco Webex Meetings. Pozvánku na prihlásenie Ti pošleme na Tvoj e-mail. PREČO SA PRIHLÁSIŤ? Pretože: Naučíš sa základy modelovania a 3D tlače. Navrhneš a vytlačíš si svoj vlastný projekt. Rozšíriš si svoje počítačové zručnosti. Naučíš sa spolupracovať v tíme. Spoznáš nových kamarátov. Zapojíš sa do úspešného projektu 3D tlače ochranných štítov pre zdravotníkov. Zabavíme sa spolu! A ak úspešne absolvuješ náš týždenný kurz, môžeš byť prijatý na Fakultu riadenia a informatiky UNIZA bez prijímacej skúšky (certifikát priložíš ako prílohu do elektronického systému Elektronická prihláška). Účasť na kurze je bezplatná. Počet miest na kurze je limitovaný a preto neváhaj a prihlás sa čo najskôr cez registračný formulár.  Prihlásiť sa bude možné len do 21. februára. V prípade akýchkoľvek otázok, neváhaj kontaktovať nášho kolegu Lukáša – hlavného organizátora lukas.cechovic@fri.uniza.sk

V prípade záujmu o popularizačnú aktivitu pre Vašich žiakov nás kontaktujte na popularizacia@itakademia.sk

mar
8
Po
Výučba geografie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)
mar 8 @ 08:30 – 15:30
Vzdelávanie bude zamerané na získavanie, spracovanie a interpretáciu geografických informácií, vyhľadávanie a využívanie rôznych zdrojov geografických dát (najmä elektronických) a na využívanie rôznych geografických nástrojov a IT technológií a pomocou nich hľadať súvislosti v krajine – v interakcii človek a príroda. Využitie bude preukázané napr. na témach: Mapovanie a zobrazovanie Zeme (určovanie miesta na mape pomocou geografických súradníc, mapa, mierka (číselná a grafická), meranie vzdialenosti a plochy na mapách a v teréne, práca s GPS), Planéta Zem (pozorovanie zdanlivej dráhy Slnka a jej grafické modelovanie, simulácia dopadu slnečného žiarenia v okolí, pohyby Zeme, určovanie časového rozdielu medzi partnerskými školami), Geografické exkurzie a vychádzky – geografická vychádzka v miestnej krajine a s tabletom v ruke (využívanie mobilných aplikácií aktívnou činnosťou žiakov v krajine), Regionálna geografia regiónov sveta (tematické a regionálne geopriestorové analýzy dát o štátoch sveta – práca s programom Google Earth, s tabuľkovým kalkulátorom, s programom Batchgeo, Gapminder, Map Maker Interactive, tvorba kvízov a i. Vizualizácia a interpretácia demografických a ekonomických dát v modernej grafike. Regionálna geografia Slovenska – práca s meteostanicou – analýza a porovnanie dát medzi partnerskými školami, terénne mapovanie – zber, analýza a vyhodnotenie údajov o krajine, práca s programom Excel, Google maps, vrstvou Panoramio, Sway a Flow!Works a i), Miestna krajina (analýza jednotlivých zložiek prírody miestnej krajiny (atmosféra, hydrosféra, reliéf, biosféra a pedosféra) s využitím meteostanice, tabletov a jednoduchého prenosného technického vybavenia).
Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)
mar 8 @ 13:00 – 16:00

Vzdelávanie bude zamerané na využívanie rôznych reprezentácií údajov, porozumení a využívaní rôznych typov modelov, zaradení formatívneho hodnotenia vo výučbe matematiky. Ako dôležitú súčasť aplikácie inovatívnych metodických a učebných materiálov sa využije digitálne učebné prostredie a implementáciu nástrojov IKT na podporu učenia. Dynamické konštrukcie budú vytvárané v programe Geogebra, pričom sa bude využívať aj mobilná platforma tohto systému realizovaná na tabletoch. 

Registrácia: Od: 27.08.2020 (14:00) Do: 30.11.2020 (16:00)

Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ) – BA kraj
mar 8 @ 13:00 – 16:00

Vzdelávanie bude zamerané na využívanie rôznych reprezentácií údajov, porozumení a využívaní rôznych typov modelov, zaradení formatívneho hodnotenia vo výučbe matematiky. Ako dôležitú súčasť aplikácie inovatívnych metodických a učebných materiálov sa využije digitálne učebné prostredie a implementáciu nástrojov IKT na podporu učenia. Dynamické konštrukcie budú vytvárané v programe Geogebra, pričom sa bude využívať aj mobilná platforma tohto systému realizovaná na tabletoch. 

Registrácia: Od: 27.08.2020 (14:00) Do: 30.11.2020 (16:00)

Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese (CVTI SR – ŠVS MI)
mar 8 @ 13:15 – 14:45
Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese (CVTI SR - ŠVS MI) @ video-konferencia

Cieľom vzdelávania bude, aby si učiteľ vedel sám veľmi jednoduchým a efektívnym spôsobom vytvoriť a aktualizovať vlastnú webovú stránku, ktorá spĺňa atribúty kvality a moderného dizajnu. Toto všetko na bezplatnej platforme, ktorá nebude finančne zaťažovať učiteľa ani školu – teda webpriestor, hosting a doména budú bezplatné. Učiteľa nebudeme učiť náročné programovanie v zložitých programovacích jazykoch, ale ukážeme mu spôsob vytvorenia webstránky jednoduchým redakčným spôsobom s možnosťou neustálej aktualizácie vytvoreného obsahu.

Pre účasť na vzdelávacej aktivite je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov. Prihlasovanie prebieha nasledovne:

Využívanie IKT na 2. stupni základných škôl (CVTI SR – ŠVS PN)
mar 8 @ 14:00 – 15:30
Využívanie IKT na 2. stupni základných škôl (CVTI SR - ŠVS PN) @ video-konferencia

Vzdelávanie bude zamerané na rozšírenie a prehĺbenie vedomostí pri spracovaní informácií z existujúcich webových portálov zameraných na vzdelávanie žiakov 2. stupňa základných škôl. Učitelia ZŠ budú vedieť vytvárať interaktívny test a ľubovoľnú vzdelávaciu aktivitu v slobodnom softvéri, naučia žiakov používať slobodný softvér pre tvorbu a úpravu bitmapového obrázka, budú vedieť upravovať fotografie, spracovať zvuk a rôzne efekty pre prezentáciu fotografií vytvorených v školskom prostredí. Budú vedieť spracovať video záznam vytvorený v školskom prostredí, konvertovať video záznam na rôzne formáty, vedieť video záznamy spájať a strihať, doplniť ho titulkami, publikovať ho a zdieľať. Následne budú vytvárať, aktualizovať a spravovať vlastný webový obsah a umiestniť ho na free server.

Registrácia: Od: 10.12.2020 (12:00) Do: 02.02.2021 (15:00)

Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR – ŠVS BB), P. Homola
mar 8 @ 14:30 – 16:30
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - ŠVS BB), P. Homola @ video-konferencia

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

Kapacita krúžku je naplnená, v prípade dodatočného záujmu kliknite a e-mailový odkaz v časti Kontakt vyššie.

 

IT čajovňa „Mars 2020: Perseverance – od nápadu až po pristátie na červenej planéte a ešte ďalej“, (SŠ)
mar 8 @ 16:00 – 18:00

18. februára 2021 sa rover Perseverance dotkol povrchu Marsu. Čo to znamená pripraviť takúto misiu? Ako sa to celé pripravuje? Ako vyzerá štart a raketa? Mars je aktuálne jediná planéta „obývaná“ iba robotmi. Ako celá misia pomôže nám ľuďom na Zemi? Môžeme tam naozaj nájsť život? Na to všetko sa skúsime pozrieť spolu!

Lektori: Miška Brchnelová študuje “aerospace engineering” a pracuje na simulácii, design-e a stavbe  rakiet. Majo Babinčák sa venuje štúdiu molekulárnej biológii. Obaja sa venujú popularizácii vedy a techniky na Slovensku.

Prihlasovanie: https://dotazniky.itakademia.sk/

 

 

mar
9
Ut
Programovanie v Jave – Data Science (UMB)
mar 9 @ 09:05 – 10:30

Programovanie v Jave – Data Science (UMB)

Registrácia: Od: 01.02.2021 (08:00) Do: 11.02.2021 (23:00)

Programovanie mobilných zariadení (UPJŠ)
mar 9 @ 13:00 – 15:15

Vzdelávanie bude zamerané na osvojenie si vedomostí a zručnosti v oblasti programovania mobilných aplikácií a ich využiteľnosť vo vlastnej výučbe. Jednotlivé techniky a koncepty budú prezentované vo forme gradovaných a vizuálne orientovaných úloh v niektorom z moderných programovacích jazykov využívanom v praxi.

 

Registrácia: Od: 26.08.2020 (16:00) Do: 02.02.2021 (16:00)

mar
10
St
Škálovanie počítačových sietí (UNIZA)
mar 10 @ 08:00 – 15:00

Frekventant sa oboznámi s komunikačnými protokolmi, ktoré sú využívané na jednotlivých vrstvách sieťového modelu ISO-OSI (TCP-IP). Naučí sa používať a konfigurovať aktívne sieťové zariadenia (smerovače a prepínače) tak na úrovni sieti LAN ako aj WAN. Oboznámi sa taktiež aj so základmi koncepcie bezpečnosti komunikácie v počítačových sieťach, koncepciou virtuálnych LAN sietí, problematikou bezdrôtových komunikácií, základmi technológie WAN. Cieľom vzdelávania je zároveň hlboká znalosť dynamických smerovacích protokolov čo sa týka ich špecifického nasadenia a vlastností.

Škálovanie počítačových sietí (TUKE)
mar 10 @ 10:00 – 12:20

Frekventant sa oboznámi s komunikačnými protokolmi, ktoré sú využívané na jednotlivých vrstvách sieťového modelu ISO-OSI (TCP-IP). Naučí sa používať a konfigurovať aktívne sieťové zariadenia (smerovače a prepínače) tak na úrovni sieti LAN ako aj WAN. Oboznámi sa taktiež aj so základmi koncepcie bezpečnosti komunikácie v počítačových sieťach, koncepciou virtuálnych LAN sietí, problematikou bezdrôtových komunikácií, základmi technológie WAN. Cieľom vzdelávania je zároveň hlboká znalosť dynamických smerovacích protokolov čo sa týka ich špecifického nasadenia a vlastností. 

Registrácia: Od: 07.10.2020 (00:01) Do: 03.11.2020 (23:59)

Manipulácia s obrázkami v Gimpe pre pokročilých 2 (CVTI SR – ŠVS BB) webinár
mar 10 @ 13:30 – 15:00
Práca s grafickým editorom Gimp pre pokročilých.

Pre účasť na webinári je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov vzdelávacej aktivity. Prihlasovanie prebieha nasledovne:

Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR – ŠVS BB), P. Homola
mar 10 @ 14:00 – 16:00
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - ŠVS BB), P. Homola @ video-konferencia

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

Kapacita krúžku je naplnená, v prípade dodatočného záujmu kliknite a e-mailový odkaz v časti Kontakt vyššie.

 

mar
11
Št
Počítačové systémy (UMB)
mar 11 @ 08:00 – 15:00

Vzdelávanie je zamerané na základné princípy architektúr a organizácie počítačov, operačných systémov a počítačových sietí. Prostredníctvom analýz a riešení jednoducho formulovaných motivačných problémov sú predstavené základné princípy a postupy, na ktorých je postavená funkčnosť a efektívnosť infraštruktúry pre realizáciu komplexných IT riešení. Vzdelávanie je riešené v modelovom všeobecnom prostredí (platformovo nezávisle), pričom demonštrácie, prípadne jednoduché konkrétne projekty, sú metodicky pripravené pre viacero platforiem (Linux, Windows, Android). Súčasťou vzdelávania sú aj základné informácie o bezpečnosti a administrácii počítačových systémov nad rámec modulu ECDL o bezpečnosti pri práci s IKT. Časť o bezpečnosti sa venuje bezpečnému používaniu hardvéru, softvéru, počítačovej siete, operačných systémov a bezpečnosti dát. V rámci administrácie počítačových systémov sa zameriava najmä na operačný systém GNU/Linux a základné sieťové služby. Vzdelávanie bude prebiehať pomocou experimentálneho virtuálneho prostredia a mikroprocesorovej stavebnice.

Programovanie robotických modelov na ZŠ (UMB)
mar 11 @ 08:00 – 15:00

Vzdelávanie poskytne učiteľom informácie a odporúčania pre výučbu programovania robotických modelov v rámci predmetu informatika podľa ISCED 2 a tiež pre prípravu žiakov základných škôl pre robotické programátorské súťaže. Vzdelávanie bude zamerané na konštruovanie a programovanie robotických modelov, ktoré má veľký potenciál rozvíjať u žiakov informatické myslenie, poznatky z prírodných a technických vied a kompetencie pre 21. storočie.

Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikácií (UMB)
mar 11 @ 08:00 – 15:00

Vzdelávanie bude zamerané na pokročilejšie techniky programovania a najnovšie trendy v oblasti vývoja aplikácií. Dôraz bude kladený na praktickú využiteľnosť získaných programátorských znalostí a zručností – najmä však na osvojenie si princípov objektovo orientovaného programovania. Jednotlivé techniky a koncepty budú prezentované vo forme gradovaných a vizuálne orientovaných úloh v niektorom z moderných programovacích jazykov využívanom v praxi. Vzhľadom na rozšírenie mobilných platforiem bude súčasťou vzdelávania aj časť venovaná špecifikám vývoja aplikácií pre mobilné platformy – využije sa pri tom softvérová platforma MIT App Inventor 2.

EduPage: online hodiny, DÚ, testy, exporty (klasifikačná správa), (UPJŠ) – webinár
mar 11 @ 13:00 – 15:00

EduPage: Dištančné vzdelávanie (online hodiny, pridelenie študijných materiálov, DÚ, testy, chat)

Pre účasť na webinári je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov vzdelávacej aktivity. Prihlasovanie prebieha nasledovne: