Benefity pre základné a stredné školy

•       Bádateľsky orientované inovatívne vzdelávanie informatiky, matematiky a prírodovedných predmetov

•       Realizácia nových akreditovaných kurzov kontinuálneho vzdelávania

•       Nové aktivity neformálneho vzdelávania pre učiteľov ZŠ a SŠ – popularizačné prednášky, exkurzie v IT firmách,…

•       Nové popularizačné aktivity pre žiakov – Veda v meste, IT čajovne, súťaže, krúžky,…

•       Vytváranie  priamych väzieb a lokálnych partnerstiev  medzi ZŠ, SŠ, VŠ a  IT firmami

Benefity pre žiakov

•       Zmena postojov – „Chcem študovať IT“

•       Zvýšenie úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti

•       Osvojenie nových aktuálnych poznatkov nad rámec exitujúceho obsahu vzdelávania – cez inovatívne metodiky a nové predmety (na SŠ), popularizačné prednášky, súťaže, krúžky,…

•       Rozvoj vedeckej a technickej gramotnosti – získanie bádateľských spôsobilostí

Benefity pre učiteľov

•       Rozšírenie odborných kompetencií pre orientáciu žiakov na štúdium informatiky a IKT

•       Získanie didaktických kompetencií v súlade s najnovšími trendmi vyučovania prírodných a technických vied, matematiky a informatiky

•       Zvýšenie úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných zručností

•       Spoluprácou s IT firmami a VŠ vytvorenie dlhodobého podnetného prostredia pre ďalší odborný rast